Sıkça Sorulan Sorular

1. İlk kayıt tarihleri nereden öğrenilir?

İlk kayıt tarihi ÖSYM’ce bastırılıp öğrencilere gönderilen yerleştirme kılavuzunda belirtilmektedir. Ayrıca Üniversitemizin ve Yüksekokulumuzun web sitesine girerek de öğrenilebilir.

 

2. İlk kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?          

İlk kayıt işlemleri, ÖSYM yerleştirme belgesinde belirtilen tarihlerde Yüksekokulumuzda yapılmaktadır. Yüksekokulumuzu kazanan öğrenciler kayıt için gerekli bilgi ve belgelere Yüksekokulumuz ve Üniversitemiz web sayfasından ulaşabilir. Kayıtlar yüz yüze yapılmaktadır. Sayfamızda yayınlanan belgelerle kayıt tarihleri içinde şahsen de yaptırabilirler.

 

3. İlk kayıt süresi içinde yapılmazsa ne olur?

İlk kayıt tarihleri süresinde kaydını yaptırmayan öğrenci, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

 

4. İlk kayıt işlemlerini herkes kendisi mi yaptırmak zorunda?

Yüksekokulumuz ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan duyurulara göre öğrenci şahsen kayıt yaptıracaktır. Kayıt için gerekli belgelerle birlikte noterden alınan Vekâletname ile kayıt yaptırabilirler.

 

5. Süresi içinde kayıt yenileme işlemi yapılmazsa ne olur?

Süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler Akademik Takvimde yayınlanan Mazeretli Kayıt Yenileme Başvuru tarihleri içinde dilekçe verebilir. Mazereti, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, mazeretlerinin kabulünü takip eden ilk 3 (üç) işgünü içerisinde tamamlanır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, kayıt yeniletmediği yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

 

6. Kayıt yenileme sırasında yanlışlık yapılırsa ne yapılır?

Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak yanlışlıklar Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders ekleme- bırakma tarihlerinde Öğrenci İşleri bürosu yardımı ile düzeltilebilir.

 

7. Alınan derslerin yoklama kâğıdında isim çıkmıyorsa ne yapılır?

Kayıt yenileme raporuyla birlikte okulumuzun öğrenci işlerine giderek gerekli işlemler yapılır.

 

8. Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkı devam eder mi?

Öğrenciler, her yarıyıl başında ilgili öğretim birimi yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar ve Senatonun belirleyeceği süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

 

9. Kaydını yeniletmeyen öğrencinin kaydı ne zaman silinir?

Öğrencinin dört yarıyıl üst üste kayıt yeniletmemesi halinde kaydı silinir.

 

10. Öğrencilerin kayıt yenileme, ara sınavı, final ve diğer sınav tarihlerini kim belirliyor?

Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen akademik takvimde kayıt yenileme, final tarihleri ve bütünlemesi olan birimler için bütünleme tarihleri belirtilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında yayınlanan Akademik Takvimde duyurulur.

 

 

11. Sınavlarda rapor (hastalık, ölüm, refakat) alırsam geçerli olur mu?

Öğrencinin sağlık raporu ile özürlü sayılabilmesi için hastalığının, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanelerinin, ilgili uzmanlık alanındaki hekimlerinden alınmış raporlarla, zorunlu durumlarda herhangi bir resmî sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanelerinden alınmayan raporların ilgili birimin Yönetim Kurulunca gerek görüldüğünde Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanelerinde incelenmesi istenebilir. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.  Sadece Ara sınav tarihlerinde rapor geçerlidir. Öğrenci, raporunu dilekçesine ekleyerek ilgili birime teslim eder. Final ve Bütünleme sınavlarında rapor geçersizdir.

 

12. Ara Sınava girmeden finale girilir mi?

Ara Sınava girmeyen Finale girebilir.  Ara sınav ve Finale girmeyen Bütünlemeye giremez. Final sınavına girdiyse öğrenci bütünlemeye girebilir.

 

13. Bütünleme başvurusu nasıl yapılır?

Bütünleme başvurusu OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden Bütünleme başvuru linkinden yapılır. FD ve FF olan ders notları otomatik olarak sistem tarafından yüklenir.

 

14. Geçmiş olduğu dersi yükseltmeye alıp o dersten başarısız olursa ne olur?

Geçmiş olduğu dersi yükseltmeye alıp o dersten başarısız olursa o dersten kalmış olunur. Bütünleme sınavında alınan not geçerli olur.

 

15. Öğrencinin kendi isteği üzerine yapılan kayıt silmenin dışında, hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir?

Azami süreler içinde kalmak kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereği dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

1. İkinci Öğretim ücretlerini (öğrenci harçlarını) kim belirliyor?

Katkı payı her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.

 

2.İkinci Öğretim Ücretinde farklılıklar var mı? 

Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul ve devlet konservatuvarı bölüm/programlarına göre ayrı ayrı katkı payı Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.

 

3. Katkı payı zamanında ödenmezse ne olur?

Katkı payı zamanında ödenmezse öğrenci kayıt yaptıramaz ve o yarıyıl öğrenim hakkını kaybeder.

 

3. Herhangi bir nedenle öğrencilerin kaydının silindiği durumlarda, İkinci Öğretim Ücreti geri ödenir mi?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanarak kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren veya okul değiştiren öğrencilerin katkı payı ücretleri geri ödenmez.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/09/20080918-2.htm

 

4. Kaydını donduran öğrenciler İkinci Öğretim Ücreti yatırır mı?

Öğrenci katkı payları, ders sayısı ve yarıyıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere yarıyıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az iki yarıyıl, yıl esası uygulananlarda ise en az bir öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden (Kaydını Bir Dönemden fazla dondurduysa) kayıtlarını dondurdukları dönemi takip eden yarıyılda katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmez.

 

5. Kimler Katkı Payı Öğrenim ücreti yatırmalıdır?

İkinci Öğretim öğrencileri ve Program süresini (ön lisans 2 yıl) doldurmuş olan birinci öğretim öğrencileri Katkı Payı Yatırmalıdır. Program süresini doldurmayan BİRİNCİ ÖĞRETİM öğrencilerinin herhangi bir ücret yatırmalarına gerek yoktur.

 

6. İkinci öğretim programlarında başarı sıralamasında ilk %10’a girenler ne yapar?

İkinci öğretim bölüm/programlarında öğrenim gören öğrenciler her dönem sonunda başarı sıralamasında  %10’a girerlerse üst sınıfta o yıl için, normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı öğrenim ücreti olarak öder.

Her dönem sonunda %10’luk dilim öğrencileri Yüksekokulumuz web sayfasında ilan edilir.

 

7. Dönem not ortalaması %10’luk dilime giren öğrencilerden yüksek olduğu halde öğrenci neden %10’luk dilime giremez?

Muaf olan dersler varsa öğrenciler %10’luk dilime giremez.Dönem not ortalaması yüksek ama bir dersten devamsızlığı ve bir dersten başarısız olan öğrenciler %10’luk dilime giremez.

Değerlendirme yapılırken öğrencinin bulunduğu dönemin bütün derslerini almış olması zorunludur.

1. Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek mümkün mü?

Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci fakülte/yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl / yılsonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz. Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu yarıyıl/yılın ilk iki haftası içinde yapılır. Tutuklu bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan ya da aranmakta olduğu resmi makamlarca bildirilen öğrenciye izin verilemez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği süreler için izinli sayılmasına ilgili birimin Yönetim Kurulu Karar verebilir.

 

2. Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?

Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini kanıtlaması ve ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl süre için kayıt dondurabilir.

 

 

3. Kayıt dondurmak için ne zaman başvurmak gerekiyor?

Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci Eğitim-Öğretimin başladığı ilk iki hafta içerisinde başvuru yapabilir.

 

4. Öğrenime ara izni alınmasını gerektirecek mazeret durumları nelerdir?

Öğrencinin, sağlık kuruluşlarınca verilen ve en az üç ayrı tabip imzalı raporla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

Birinci derecede yakınlarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması nedeniyle askere alınması,

Öğrencinin, eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgelenmiş üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması,

İlgili Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.

 

1.Muafiyet başvuru işlemleri nelerdir?

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarla yerleştirilen veya yatay geçişle gelen öğrencilerin, eğitim-öğretime başladıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde ilgili bölüm başkanlığına muafiyet için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Öğrencilerin sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri kabul edilmez. Herhangi bir dersten muafiyet talebi kabul edilen öğrenci, daha sonra bu derse not yükseltmek amacıyla ders kaydı yapabilir. Öğrencinin, daha önce almış ve başarmış olduğu ders/dersler karşılığında hangi ders/derslerden muaf olmak istediğini belirten dilekçesine daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylı ders içeriklerini ve transkriptini eklemesi gerekir. Muaf olunmak istenen ders farklı bir dilde alınmış ise onaylı Türkçe ders içeriğinin de dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.(Ek-1 madde) Merkezi Yatay Geçiş ile yerleşenlerin muafiyet dilekçesi vermelerine gerek yoktur.

2. Muafiyet belli olana kadar derslere devam etmek zorunlu mudur?

Süleyman Demirel Üniversitesi Ders Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi 7. Maddesinin (2) bendine göre öğrenci, muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar muafiyet talebinde bulunduğu ders/ derslere devam etmekle yükümlüdür.

3. Aynı dersi diğer yükseköğrenim kurumumda aldığı halde öğrenci neden muaf olamaz?

Ders muafiyetinde, ders/derslerin içerik ve saat yönünden en az % 75 benzerlik göstermesi gerekir. Hesaplama sonucunda ders/derslerin saatinin küsuratlı çıkması durumunda çıkan sonuç en yakın tamsayıya yuvarlanır ve çıkan sonuç en yakın harf notuna dönüştürülür.

4.  YÖK dersleri için ders içeriklerine gerek var mı?

YÖK (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce) dersleri için ders içeriklerine gerek yoktur.

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.16195&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yatay%20ge%C3%A7i%C5%9F

5. Muafiyet yapıldıktan sonra sınıf değişir mi?

Öğrencinin eğitim-öğretim programında yer alan tüm dersler içerisinde muaf olduğu derslerin kredisi 30 kredi (AKTS)’den az ise 1 inci sınıfa, 30-89 kredi (AKTS) ise 2 inci sınıfa intibak edilir. İlgili yarıyıl/yılda muaf olunmayan dersler alttan ders olarak öncelikle alınır.

6.Muafiyet sonucuna itiraz edilir mi?

Öğrenciler yönetim kurulu kararına ilişkin itirazını tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde ilgili birime yapar.

1. Üniversitede dersleri ve ders programlarını kim belirliyor?

Üniversitede dersler, ilgili birimlerin teklifi ve Senatonun onayıyla belirlenmektedir. Ders programları ilgili bölüm/programın teklifi ve ilgili birimin kararıyla belirlenip öğrencilere ilan edilmektedir.

2. Derslere yazılma, yeni ders kaydı nasıl yapılır?

Ders kaydının sunusuna  https://oidb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/73/files/2017-2018-guz-kayit-yenileme-duyurusu.pdf  adresinden ulaşabilirsiniz.

3. Bir yarıyılda yer alan derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır?

GNO’ su 1.80 ve üzerinde olan öğrencilerden not yükseltmek amacıyla ders yükleri bulundukları yarıyılın ders yükünün bir buçuk katını aşmayacak şekilde artırılabilir. GNO’ su 1.80’den az olan öğrencilerin ders yükleri artırılamaz. Bir öğrenci önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması halinde bulunduğu yarıyıldaki ders yükünün bir buçuk katını aşmayacak şekilde üst yarıyıldan ders alabilir.

4. Öğrenci yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundadır?

Senato tarafından belirlenen uzaktan eğitim sistemi ile okutulacak dersler hariç, derslere devam zorunludur. Devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin teorik derslere % 70’ten, uygulamalara % 80’den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Bir derse kaydolup sınava girme şartlarını yerine getiren, ancak başarılı olamayan öğrenciler, teorik ve uygulamalı dersleri tekrar ederken o dersin uygulaması hariç devam şartı aranmaz. Ülkemizi veya üniversitemizi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile yarışmalara katılan öğrenciler ilgili birim yönetim kurulunca o süre içindeki derslerden ve sınavlardan izinli sayılabilir, derslere katılamadığı süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

5. Kayıt yenileme sırasında alttan başarısız olunan ders öncelikle alınmalı mıdır?

Kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız derslerin alınması gerekmektedir.

Akademik danışman kimdir?

Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm/program başkanlığınca görevlendirilen öğretim elemanıdır. Öğrencilerin kayda girmeden önce, alacakları dersler ile ilgili olarak danışmanları ile görüşmeleri önerilir

1. Öğrenci başarısı nasıl belirlenir?

Öğrencinin başarısı yarıyıl içi notları ile yarıyıl, staj sonu ve bütünleme sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Yarıyıl içi notları, en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara, klinik, laboratuvar pratik ve benzeri çalışmalara verilen notlardan oluşur.

2. Yarıyıl sonu (Final) sınavına hangi öğrenciler giremez?

Kayıt yenilemeyen ve dersten devamsızlığı olan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremez.

3. Ara sınav tarihlerini kim belirler?

Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen akademik takvimde kayıt yenileme, final tarihleri ve bütünlemesi olan birimler için bütünleme tarihleri belirtilir.

4. Öğrencinin genel anlamda akademik başarısı nasıl belirlenir?

Öğrencinin genel olarak akademik başarısı, o yarıyıla kadar almış olduğu bütün derslerin notlarının kredileri ile çarpılarak bunun toplamının, derslerin kredi toplamlarına bölünmesiyle bulunur.

5. Sınav sonuçları ne zaman ilan edilir?

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde ilan edilmesi gerekmektedir.

6. Notların ilanından sonra kaç gün içinde itiraz dilekçesi verilebilir?

Sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurulabilir. İlgili birimin isteği üzerine ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav kâğıdını veya sınav cetvelini maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanı ve bölüm başkanının itiraza ilişkin yazılı kanaatleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilir. İlgili yönetim kurulunca sınav kâğıtlarında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanının ve bölüm başkanının da görüşü alınarak düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç on beş gün içerisinde ilgili yönetim kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur. 

7. Mazeret sınavına maddi hata itiraz dilekçesi verilebilir mi?

Mazeret sınavına da diğer sınavlarda olduğu gibi maddi hata itiraz dilekçesi verilebilir.

8. Hangi mazeretler mazeret sınavı için geçerlidir?

Öğrencinin sağlık raporu ile özürlü sayılabilmesi için hastalığını, sağlık kurumlarından alacağı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır. (14.04.2016 tarihli ve 453/12 Senato Kararı ile Değişik)

Öğrencinin ailesinin oturduğu yerde olağandışı doğa olaylarının olması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olması veya sınavlarına girememesi halinde olağandışı doğa olayının yaşandığı il ya da ilçe yöneticisinden alacağı belge ile belgelendirmesi gerekmektedir.

Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığı veya ölümü halinde ise, hastalıkta sağlık kurulu raporu, ölümü durumunda resmi bir belge istenir.

Yargı içeriği ve sonuçları bakımından öğrencinin ilgili disiplin yönetmeliğine göre öğrencilik hakkını kaldırmayan veya bu hakkın kalkmasını gerektirmeyen geçici tutukluluk durumunda öğrenci mazeretli sayılır.

 

 

 

TEK DERS SINAVI

9. Tek ders sınavları ne zaman yapılır?

Tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır.

10. Tek ders sınavlarından kimler yararlanır?

Tek ders sınavından, mezuniyetine esas bütün derslerini başarmış sadece devamını yerine getirdiği bir dersten başarısız olan öğrenciler yararlanır.

11. Tek dersten başarısız olanlar tekrar tek ders sınavına girebilir mi?

Tek ders sınavında başarısız olanlar takip eden yarıyıllarda tekrar tek ders sınavına giremezler. Bu sınava öğrencinin bir defa girme hakkı vardır.

12.Kendisi için tek ders sınavı açılan öğrenci bu sınava giremezse ne olur?

Kendisi için tek ders sınavı açıldığı halde girmeyen veya giremeyen öğrenci bu hakkını kullanmış sayılır. Bir daha kendisi için tek ders sınavı açılmaz.

13.Tek ders sınav sonuçlarına itiraz etmek mümkün müdür?

Diğer sınavlarda olduğu gibi tek ders sınavına da itiraz edilebilir.

14. Koşullu Geçer notu nedir?

Koşullu geçer notlar; DC ve DD notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan öğrenci, genel not ortalamasının en az 2.00 olması halinde o dersi başarmış sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler istekleri halinde DC veya DD notu aldıkları dersleri tekrar edebilir.

1. Yatay geçiş çeşitleri nelerdir?

Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında, yıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır.

 

2.  Yatay Geçiş şartları nelerdir?

Yatay Geçiş için istenilen belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında yayınlanmaktadır.

 

3. Aynı fakülte ya da yüksekokul bölümleri / programları arasında geçiş için başvuru koşulları aynı mıdır?

Aynı üniversite içinde fakülte, yüksekokul ve bölümler arasındaki yatay geçişlerin koşulları diğer üniversitelerden yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerle aynıdır.

 

1. Normal öğrenim süresi ne kadardır?

2547 sayılı Kanun’un 44. maddesinin birinci paragrafı uyarınca; iki yıllık ön lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi, beş yıllık programlar için sekiz ve altı yıllık programlar için dokuz yıllık azami öğrenim hakkı vardır.

2. Azami öğrenim süresi içinde öğrenci mezun olamazsa ne olur? Sınav hakkı verilir mi?

Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yarı yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Azami sürelerini dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin bitirme ve bütünleme sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla tüm dersler için kullandırılır.

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.16195&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C4%B0Z%C4%B0N

 

1. Disiplin ile ilgili işlemler nasıl yürütülmektedir?

Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülmektedir.

2. Disiplin soruşturması ne gibi hallerde yapılır?

Disiplin soruşturması, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğindeki Disiplin Cezaları ve Suçları başlığıyla belirtilen suçları işlemeleri halinde yapılmaktadır.

3. Verilen disiplin suçuna itiraz hakkı var mıdır?

Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı on beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir.

4. Disiplin suçundan alınan ceza ne zaman sicilden silinir?

Disiplin suçu af kanunu çıkmadığı sürece öğrencinin sicilinden silinmez.

5. Disiplin soruşturmasının açılmasından öğrencinin ne zaman haberi olur?

Disiplin soruşturması dolayısıyla her türlü tebligat, imza karşılığı elden teslim veya öğrencinin yükseköğretim kurumuna bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılır. Bu yollarla tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

6. Disiplin soruşturmasını kim yapar?

Disiplin soruşturması, her birimin soruşturma yapmaya yetkili amirleri tarafından bizzat yapılabileceği gibi, soruşturmacı veya soruşturmacılar tayin etmek suretiyle de yapılabilir.

1. Mezun olabilme koşulları nelerdir?

Bir öğrencinin okumakta olduğu programdan mezun olabilmesi için Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 27. maddesinde belirtilen kanuni süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.16195&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C4%B0Z%C4%B0N

2. Mezun durumda olan öğrenci Genel Not Ortalamasını Yükseltmek için ne yapmalıdır?

Mezun duruma gelmiş öğrenci GNO’ sunu yükseltmek amacıyla kaydını yenileyerek ders tekrarı yapabilir. Bu durumdaki öğrenciler tek ders sınav sonuçlarının ilânını takip eden bir hafta içerisinde bölüm başkanlığına dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Alınan son not/notlar geçerlidir.

3. Diploma alınırken hangi belgeler verilir?

Öğrenci, mezun olduğu meslek yüksekokulunun öğrenci işlerinden aldığı öğrenci kimlik kartını veya aldıysa Geçici Mezuniyet Belgesini vermek zorundadır. Diploma ve diploma eki, öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilmiş ise aslının iadesi halinde imza karşılığında teslim edilir.

4. Diploma başka birisi tarafından teslim alınabilir mi?

Diploma, diploma eki, sertifikalar ve geçici mezuniyet belgesi yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma ve diploma eki, Öğrenci Kimliği veya geçici mezuniyet belgesi verilmiş ise aslının iadesi halinde imza karşılığında teslim edilir.

5. Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diplomanın kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?

Diplomasını veya verilmiş ise geçici mezuniyet belgesini kaybedenler, ulusal gazetelerin birine verilen kayıp ilanı suretini eklediği dilekçe ile ilgili birime başvurur. Geçici Mezuniyet belgesi verilmiş ise kaybedenlere diploması verilir. Diplomasını kaybedenlere ise ilgili birimin Yönetim Kurulu Kararına istinaden ikinci nüsha olduğu belirtilen yeni bir diploma düzenlenir. Diplomanın ikinci nüshası da kaybedilmişse ikiden fazla kaybedenlere kaçıncı defa verildiğini belirtmek kaydıyla ikinci nüsha diploma Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenir, düzenlenme tarihinde görevde bulunan Yüksek Okullarda Müdür ve Rektör tarafından imzalanır.